Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden KNMvD,

versie 2018, gedeponeerd bij de Rechtbank Midden Nederland onder nummer 22/2008

Artikel 1: Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Behandelingsovereenkomst:

de overeenkomst (van opdracht) tussen de Dierenartsenpraktijk en de Cliënt tot het verrichten van diergeneeskundige behandelingen, het leveren en/of toedienen van medicamenten en/of het geven van adviezen en/of het verrichten van (diergeneeskundige) keuringen.

Cliënt:

de eigenaar en/of de aanbieder van de Patiënt in wiens opdracht de Dierenartsenpraktijk de behandelingsovereenkomst uitvoert.

Debiteur:

degene op wiens naam de factuur van de Dierenartsenpraktijk is gesteld.

Dierenarts:

degene die op grond van (thans) de Wet Dieren tot de uitoefening van de diergeneeskunde is toegelaten en is ingeschreven in het daartoe bestemde register, die lid van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde is en die in opdracht van de Cliënt diergeneeskundige (be)handelingen verricht en/of, in het kader daarvan medicamenten levert en/of verkoopt en/of toedient en/of overige diergeneeskundige adviezen geeft en diensten verricht.

Dierenartsenpraktijk:

de Dierenarts(en) als hierboven gedefinieerd alsmede de praktijk die de Dierenarts(en) met gebruikmaking van alle (hulp)personen, waaronder begrepen maar niet uitsluitend dierenartsen, assistentes laboranten e.d., al dan niet op basis van een arbeidsovereenkomst, voer(t)(en) , in welke juridische rechtsvorm en/of samenwerking dan ook.

Patiënt:

het door de Cliënt ter behandeling aangeboden dier, de dieren of de groepen van dieren en/of het dier, de dieren of groepen van dieren waarover en/of ten behoeve waarvan medicamenten worden geleverd en/of toegediend en/of overige diergeneeskundige adviezen worden gegeven en diergeneeskundige diensten worden verricht.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, waaronder Behandelingsovereenkomsten, tussen de Dierenartsenpraktijk en de Cliënt waarbij de Dierenartsenpraktijk goederen en of diensten van welke aard en onder welke benaming dan ook levert aan de Cliënt, voor zover daarvan niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2 Eventuele door de Cliënt gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing en worden door de Dierenartsenpraktijk uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden gelden alleen tussen partijen indien de Dierenartsenpraktijk uitdrukkelijk en schriftelijk met deze aanvullende en/of afwijkende voorwaarden heeft ingestemd.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen en andere uitingen van de Dierenartsenpraktijk tot het sluiten van een overeenkomst zijn vrijblijvend, tenzij door de Dierenartsenpraktijk schriftelijk anders is aangegeven.

3.2 De tussen de Dierenartsenpraktijk en de Cliënt te sluiten overeenkomst komt eerst rechtsgeldig tot stand vanaf het moment dat de overeenkomst door de Dierenartsenpraktijk schriftelijk is bevestigd, dan wel wanneer de Dierenartsenpraktijk met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen en/of de te leveren medicamenten heeft geleverd en/of heeft toegediend.

3.3 Indien een aanbod tot het sluiten van een overeenkomst uiteindelijk niet tot een definitieve overeenkomst leidt, is de Dierenartsenpraktijk te allen tijde gerechtigd om alle kosten die de Dierenartsenpraktijk heeft moeten maken om de aanbieding aan de Cliënt te doen, in rekening te brengen.

3.4 De Dierenartsenpraktijk heeft het recht om het sluiten van een Behandelingsovereenkomst, ten aanzien van een aan hem ter behandeling aangeboden Patiënt, te weigeren en/of slechts onder bepaalde voorwaarden aan te nemen, indien de Dierenartsenpraktijk van mening is dat behandeling van de Patiënt geen, ofwel volstrekt onvoldoende, kans op succes heeft, tenzij de Dierenartsenpraktijk op grond van wettelijke en/of gedrags-/tuchtrechtelijke regelgeving verplicht is de aangeboden Patiënt wel te behandelen.

Artikel 4: Inhoud overeenkomst

4.1 De tussen de Dierenartsenpraktijk en de Cliënt gesloten Behandelingsovereenkomst is geen resultaatsverbintenis en leidt slechts tot een inspanningsverbintenis van de Dierenartsenpraktijk tot het leveren van een diergeneeskundige behandeling en/of advies en/of in het kader daarvan te leveren en/of toe te dienen medicamenten.

4.2 De Dierenartsenpraktijk voert de in het vorige lid bedoelde werkzaamheden uit naar beste kunnen en met de zorgvuldigheid die van hem mag worden verwacht.

4.3 De Dierenartsenpraktijk heeft het recht bij het uitvoeren van de Behandelingsovereenkomst gebruik te maken van derden.

4.4 De Behandelingsovereenkomst kan ook bestaan uit het, leveren van diergeneesmiddelen en/of het toedienen van diergeneesmiddelen, voor zover wettelijk toegestaan en met inachtneming van het hierna bepaalde in artikel 4.5, door de Cliënt zelf, al dan niet in  Algemene Voorwaarden KNMvD, versie 2018, pagina 3 van 8 opdracht van derden, waaronder toediening in opdracht van overheidsinstanties. In het geval dat hiervan sprake is, is mede het bepaalde in artikel 8.8 van toepassing.

4.5 Het enkele feit dat de Dierenartsenpraktijk betrokken is bij de verkoop, levering en/of toediening van diergeneesmiddelen en/of daarbij bijstand verleent, ontslaat de Cliënt en/of derden niet van de op de Cliënt en/of de betreffende derde ter zake de Patiënt uit hoofde van de wet- en regelgeving in het kader van de toediening en verstrekking van diergeneesmiddelen rustende verplichtingen, waaronder de administratieve verplichtingen.

Artikel 5: Tussentijdse beëindiging overeenkomst

5.1 De Behandelingsovereenkomst wordt tussentijds beëindigd door:

 • het uitdrukkelijk verzoek van de Cliënt, waarbij de Cliënt door de Dierenartsenpraktijk zo nodig zal worden gewezen op de mogelijke gevolgen van deze voortijdige beëindiging voor de Patiënt en, indien beëindiging geschiedt tegen het advies van de Dierenarts en/of de Dierenartsenpraktijk in, erop zal worden gewezen dat dit zal geschieden op risico van de Cliënt en zo nodig de Cliënt hierover een schriftelijke verklaring laten afleggen. De Cliënt is verplicht hieraan zijn volledige medewerking te verlenen.
 • het overlijden van de Patiënt.
 • een eenzijdige beslissing van de Dierenartsenpraktijk, indien de Dierenartsenpraktijk van mening is dat van hem redelijkerwijs niet kan worden gevergd dat de diergeneeskundige behandeling zal worden voortgezet omdat er geen redelijke kans (meer) is op een beoogd en/of gewenst resultaat.
 • een eenzijdige beslissing van de Dierenartsenpraktijk indien het vertrouwen tussen de Dierenartsenpraktijk en de Cliënt op ernstige wijze is verstoord.

5.2 Indien de Behandelingsovereenkomst op eenzijdig verzoek van de Dierenartsenpraktijk tussentijds wordt beëindigd dan zal de Dierenartsenpraktijk, alvorens hiertoe over te gaan, de Cliënt hierover informeren en zijn motivatie aan de Cliënt uiteenzetten tenzij dit niet of niet tijdig mogelijk is.

5.3 Indien een overeenkomst voortijdig zal worden beëindigd dan zullen de gemaakte kosten en de overeengekomen vergoeding naar rato van de wel reeds uitgevoerde werkzaamheden bij de Cliënt in rekening worden gebracht, tenzij er sprake is van ondeelbare werkzaamheden, dit naar beoordeling van de Dierenartsenpraktijk.

Artikel 6: Tarieven, honoraria en betaling

6.1 De Dierenartsenpraktijk stelt de in rekening te brengen tarieven en honoraria vast volgens zijn eigen tarieven naar gelang tijd en omstandigheden. Op de nota wordt de berekende BTW vermeld.

6.2 Betaling van de nota van de Dierenartsenpraktijk kan contant geschieden, direct na de verrichting, tenzij anders is overeengekomen.

6.3 De Dierenartsenpraktijk heeft het recht om in voorkomende gevallen voorafgaand aan de uitvoering van zijn werkzaamheden van de Cliënt een aanbetaling te verlangen en niet eerder met zijn werkzaamheden aan te vangen dan nadat het bedrag door de Dierenartsenpraktijk is ontvangen, tenzij de Dierenartsenpraktijk op grond van wettelijke en/of gedrags-/tuchtrechtelijke regelgeving verplicht is de aangeboden Patiënt direct te behandelen.

6.4 Voor niet-contante betalingen ( we werken niet op factuur, de bedoeling is dat u na behandeling afrekent, dan wel contant dan wel via pin) geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum in welk geval administratiekosten in rekening gebracht kunnen worden.

6.5 Indien meerdere nota's openstaan worden niet-integrale betalingen daarvan geacht te strekken tot voldoening van de oudste nota.

6.6 Bij niet-tijdige betaling zal de Debiteur direct en van rechtswege in verzuim zijn door het enkele verloop van de betalingstermijn en is de Debiteur de wettelijke rente verschuldigd over de hoofdsom of het restant van de openstaande vordering.

6.7 De Debiteur is niet gerechtigd enige (betalings)verplichting aan de Dierenartsenpraktijk op te schorten, noch is de Debiteur gerechtigd verrekening, uit welken hoofde dan ook, toe te passen ten aanzien van bedragen, die door de Dierenartsenpraktijk in rekening zijn en/of worden gebracht.

6.8 Indien de Debiteur in verzuim is en tot incasso wordt overgegaan, is de Debiteur, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot vergoeding van zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke incassokosten.

6.9 De Dierenartsenpraktijk heeft het recht om, indien de Cliënt de Patiënt na voltooiing van de diergeneeskundige behandeling niet of niet tijdig bij de Dierenartsenpraktijk ophaalt, alle daarmee gepaard gaande extra kosten bij de Cliënt in rekening te brengen.

6.10 Betalingen van de Debiteur strekken eerst tot voldoening van de verschuldigde kosten, vervolgens tot voldoening van de verschenen rente en pas daarna tot voldoening van de oudste openstaande factuur.

Artikel 7: Klachten

7.1 De Cliënt is verplicht om de door de Dierenartsenpraktijk te verrichten prestatie en/of te leveren goederen, waaronder begrepen medicamenten, onverwijld te keuren op direct constateerbare gebreken en/of onvolkomenheden.

7.2 Indien de Dierenartsenpraktijk het door de KNMvD vastgestelde Klachtenreglement KNMvD hanteert, dan kan de Cliënt daarvan gebruik maken. Indien op de website van De Dierenartsenpraktijk niet is vermeld dat hij het Klachtenreglement KNMvD hanteert, dan is het Klachtenreglement in beginsel niet van toepassing. Op eerste verzoek van de Cliënt zal de Dierenartsenpraktijk kenbaar maken of hij toch het Klachtenreglement KNMvD hanteert c.q. wenst te hanteren.

7.3 Onverminderd het bepaalde in het eventueel van toepassing zijnde KNMvD Klachtenreglement, dient de Cliënt klachten over de verrichte diensten binnen 30 dagen nadat de werkzaamheden zijn beëindigd of nadat de gebreken en/of onvolkomenheid aan de Cliënt kenbaar zijn geworden, aan de Dierenartsenpraktijk (bij voorkeur schriftelijk) te berichten. Bij overschrijding van deze termijn van 30 dagen vervalt elke aanspraak jegens de Dierenartsenpraktijk ter zake enig gebrek en/of enige onvolkomenheid.

7.4 Indien de Dierenartsenpraktijk de klacht over de verrichte prestatie gegrond bevindt, heeft de Dierenartsenpraktijk te allen tijde het recht om:

a. indien dat nog mogelijk is, deze prestatie alsnog binnen een redelijke termijn op de juiste wijze te verrichten of;

b. het door de Cliënt verschuldigde bedrag te crediteren;

zulks ter keuze van de Dierenartsenpraktijk.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

Algemeen

8.1 Indien de Dierenartsenpraktijk en/of de Dierenarts op enigerlei wijze aansprakelijk zal/zullen zijn jegens de Cliënt dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van de Dierenartsenpraktijk c.q. de Dierenarts wordt uitgekeerd.

8.2 Aansprakelijkheid voor indirecte schade is te allen tijde uitgesloten, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door (bedrijfs)stagnatie en dergelijke.

8.3 De uitvoering van de overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Cliënt. Derden kunnen aan deze overeenkomst en de uitvoering daarvan geen rechten ontlenen.

8.4 Buiten de in dit artikel genoemde gevallen, is iedere aansprakelijkheid uitgesloten.

8.5 De Cliënt vrijwaart de Dierenartsenpraktijk voor alle aanspraken van derden die het gevolg mochten zijn, direct of indirect, van de uitvoering van de overeenkomst.

Bijzondere bepalingen

8.6 Indien ingevolge de Behandelingsovereenkomst een diergeneeskundige keuring wordt uitgevoerd, dan gelden de volgende bepalingen, voor zover deze afwijken van de bepalingen in de voorgaande leden van dit artikel:

8.6.1 De keurende Dierenarts en/of de Dierenartsenpraktijk zijn niet aansprakelijk voor enige schade – vermogens- en gevolgschade daaronder uitdrukkelijk begrepen – veroorzaakt door het uitvoeren van de keuring dan wel door onjuistheden en onvolledigheden in het opstellen van het onderzoeksrapport tenzij vaststaat dat deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de keurende Dierenarts.

8.6.2 Ter zake de onder 8.6.1 genoemde aansprakelijkheid komt slechts de Cliënt – binnen de daar genoemde kaders - een vorderingsrecht toe jegens de keurende Dierenarts en/of de Dierenartsenpraktijk; anderen dan de Cliënt kunnen aan het onderzoeksrapport geen enkel recht op schadevergoeding ontlenen.

8.6.3 De aansprakelijkheid van de Dierenartsenpraktijk en de Dierenarts zal te allen tijde beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van de Dierenarts en/of de Dierenartsenpraktijk wordt uitgekeerd

8.6.4 Indien de Cliënt en/of derden menen dat de gezondheidstoestand van de Patiënt ten tijde van de onderhavige keuring niet overeenkomt met hetgeen in het onderzoeksrapport is vermeld, dienen zij zulks op straffe van verval van ieder vorderingsrecht jegens de Dierenarts en/of de Dierenartsenpraktijk binnen bekwame tijd schriftelijk te melden aan hun wederpartij (bij bijvoorbeeld de koopovereenkomst) en deze tot vergoeding van schade aan te spreken, onder gelijktijdige verstrekking van een afschrift van deze melding aan de keurende Dierenarts en de Dierenartsenpraktijk.

8.6.5 Op geschillen over het uitvoeren van de keuring en/of de invulling van het onderzoeksrapport is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd kennis daarvan te nemen.

8.6.6 Indien de Cliënt niet de eigenaar van het dier is, staat deze ervoor in dat de eigenaar toestemming heeft verleend voor het uitvoeren van de diergeneeskundige keuring en de artikelen 8.6.1 t/m 8.6.5 ook jegens de eigenaar kunnen worden ingeroepen.

8.6.7 De artikelen 8.6.1 t/m 8.6.6 zijn ook van toepassing indien de Cliënt het onderzoeksrapport niet ondertekent.

8.7 Indien de door de Cliënt verzochte dienstverlening van de Dierenartsenpraktijk betrekking heeft op de in- of uitvoer van dieren, waaronder maar niet beperkt tot het afgeven van (gezondheids)verklaringen, is de aansprakelijkheid van de Dierenartsenpraktijk uitgesloten. De Cliënt vrijwaart de Dierenartsenpraktijk in dat kader voor aanspraken van derden uit welken hoofde dan ook.

8.8 De in artikel 8.7 bedoelde uitsluiting van aansprakelijkheid is niet van toepassing als sprake is van opzet en/of grove schuld, waarvan in ieder geval ook sprake zal zijn wanneer de Dierenartsenpraktijk en/of de Dierenarts bewust zijn medewerking verleent aan illegale handel.

8.8 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel, sluit de Dierenartsenpraktijk, tenzij sprake is van opzet en/of grove schuld van de Dierenarts en/of de Dierenartsenpraktijk, iedere aansprakelijkheid uit:

 • voor schade ten gevolge van toediening van diergeneesmiddelen door de Cliënt zelf en/of;
 • voor schade ten gevolge van toediening van diergeneesmiddelen in opdracht van derden, waaronder begrepen toediening in opdracht van overheidsinstanties en/of; voor letsel en/of
 • schade door de toediening van deze middelen, de eventuele bijwerkingen daarvan en/of;
 • voor onzorgvuldigheden bij de vervulling van de daarvoor geldende administratieve verplichtingen en daarmee samenhangende bewijsproblemen.

8.9 Het sluiten van een overeenkomst en/of het verrichten van diergeneeskundige behandelingen en/of het in het kader daarvan leveren en/of toedienen van medicamenten en/of het geven van diergeneeskundige adviezen en diensten, laat geheel onverlet de risicoaansprakelijkheid van de Cliënt en/of derden voor door het dier aangerichte schade in de zin van art. 6:179 BW.

Artikel 9: Eigendom en gegevens

9.1 De Dierenartsenpraktijk behoudt te allen tijde de eigendom van afschriften, bescheiden en andere informatiedragers zoals bijvoorbeeld röntgenfoto's die betrekking hebben op de Patiënt en de uitvoering van de overeenkomst.

9.2 De Dierenartsenpraktijk zal deze bescheiden gedurende 5 jaren bewaren. De Cliënt kan op verzoek tegen een vergoeding van de kostprijs afschriften krijgen van deze informatie(dragers) en/of andere bescheiden.

9.3 Voor de uitvoering van de overeenkomst maakt de Dierenartsenpraktijk gebruik van de (persoons)gegevens die de Cliënt aan de Dierenartsenpraktijk verstrekt. Bij de verwerking van de persoonsgegevens van de Cliënt conformeert de Dierenartsenpraktijk zich aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van Privacy.

Privacy verklaring

DierenArtsenCentrum (DAC) de Peelhorst GZD, gevestigd de Drossaard 11, 5403 EV Uden, houdt zich aan de wetgeving rond de bescherming van persoonsgegevens. Alle privacygevoelige informatie die u aan ons verstrekt, valt onder deze Privacy Verklaring. De bedoeling van deze Verklaring is om u te informeren over de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan.

Deze verklaring richt zich uitsluitend op de eigenaren van de huisdieren die we behandelen. DAC de Peelhorst GZD spant zich naar alle redelijkheid in om privacygevoelige informatie vertrouwelijk te behandelen en zal de informatie uitsluitend gebruiken voor de doeleinden zoals hieronder omschreven. DAC de Peelhorst GZD behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen indien wijzigingen in ons beleid, bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

DAC de Peelhorst GZD verwerkt uw persoonsgegevens omdat we uw huisdier behandelen. Wij verwerken uw gegevens als eigenaar van uw huisdier en/ of omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken:

 • Naam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • e-mailadres

Aanvullende gegevens:

Soms moeten wij gegevens verzamelen van eigenaren van huisdieren die in de schuldsanering zitten.
Hiervoor verzamelen wij de gegevens van het bemiddelingsbureau zoals;

 • Naam van het bureau
 • Naam contactpersoon
 • Telefoonnummer
 • Postadres of postbus

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

DAC de Peelhorst GZD verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Maken van afspraken
 • Versturen van rekeningen.
 • Verzorgen van correspondentie.
 • Om u zowel per e-mail, telefoon en/of post op de hoogte te houden van onze dienstverlening.
 • Om u op de hoogte te houden van onze marketingactiviteiten zoals evenementen indien u dat wenst.

Geautomatiseerde besluitvorming

DAC de Peelhorst GZD neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van DAC de Peelhorst GZD) tussen zit. DAC de Peelhorst GZD gebruikt computerprogramma's of -systemen om uw gegevens te verzamelen en te verwerken.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

DAC de Peelhorst GZD bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren bewaartermijnen zoals deze in de wet zijn geregeld. Als we daarvan af willen wijken, zullen we eerst uw toestemming vragen.

Delen van persoonsgegevens met derden

DAC de Peelhorst GZD deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor de behandeling van uw huisdier en of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met instanties en klinieken die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. DAC de Peelhorst GZD blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies

www.dierenartsencentrumdepeelhorst.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Alle websites gebruiken tegenwoordig cookies. Bijvoorbeeld om informatie te verzamelen over hoe de website wordt gebruikt. Een cookie kan worden gezien als een klein tekstbestand dat naar het apparaat waarmee u onze website bezoekt wordt gestuurd en opgeslagen bij internetgebruik. Cookies slaan data op en zenden dit terug naar de instantie die de cookies heeft geplaatst.

De cookies die gebruikt worden op deze website zijn:

 • Strikt noodzakelijke cookies
  • Deze cookies zijn noodzakelijk om de website te bezoeken en maken het voor de gebruiker eenvoudiger om de diensten en tools op onze site te gebruiken.
 • Functionele cookies
  • ​Deze cookies onthouden beslissingen die gebruikers van de website nemen. Bijvoorbeeld de taalkeuze, het type browser etc. Deze cookies zijn volledig anoniem en kunnen niet herleid worden naar individuele gebruikers. Ze worden puur gebruikt voor gebruik van de website.
 • Analytics
  • ​​​​​​​We slaan collectieve informatie en statistieken van de bezoekers van deze website op. Bijvoorbeeld welke secties het meest bezocht worden. Deze data helpt ons de website te verbeteren en gebruikersgemak te verbeteren. 
 • Social media cookies 
  • Dit zijn cookies die het mogelijk maken informatie van onze site te delen op social mediakanalen of bijvoorbeeld een LinkedIn-profiel te koppelen bij inschrijving op onze site.

De meeste computers accepteren automatisch het gebruik van cookies. Wanneer het gebruik van cookies niet gewenst is, kan dit uitgeschakeld worden in de browser instellingen. Dit kan er echter voor zorgen dat niet alle functionaliteiten van de website gebruikt kunnen worden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door DAC de Peelhorst GZD en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door uw genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar infouden@dacdepeelhorstgzd.nl  We reageren zo snel mogelijk, maar zeker binnen vier weken, op uw verzoek.

Klachten

Mocht u nu een klacht hebben over de verwerking van uw privacygegevens, dan wil DAC de Peelhorst GZD u erop wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen. DAC de Peelhorst GZD  zal uw klacht door een onafhankelijk persoon laten onderzoeken die, als de klacht gegrond is, hiervan werk zal maken.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

DAC de Peelhorst GZD neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via infouden@dacdepeelhorstgzd.nl

Contactgegevens:

DAC de Peelhorst GZD
Drossaard 11
5403 EV Uden
(0413) 251159

KvK nummer en BTW nummer

KvK en BTW nummer

KVK nummer DAC de Peelhorst GZD bv                                    86174215

BTW nummer DAC de Peelhorst GZD bv                                   NL 86388501B01

Telefoonnummers spoed

0485 477555

0413 251159